foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”

Regulamin niniejszy na podstawie § 29 oraz § 31 statutu Związku NSZZ „Solidarność” określa cel działania, strukturę, zasady powoływania i funkcjonowania Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”, zwanej dalej Sekcją.

1 §

Celem działania Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „ Solidarność ” jest:

1. Reprezentowanie i obrona interesów Portowców w kraju i za granicą.

2. Koordynowanie działań Organizacji Zakładowych , Międzyzakładowych i Międzyzakładowych Komisji Koordynacyjnych zrzeszonych w KSPM.

3. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących pracowników zatrudnionych w Portach Morskich.

4. Zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych z pracodawcami.

5. Współpraca z Komisją Krajową i Krajowym Sekretariatem Transportowców NSZZ „Solidarność”, ITF oraz ETF.

§ 2

W skład KSPM wchodzą dobrowolnie Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe i Międzyzakładowe Komisje Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” w Portach Morskich, na podstawie prawomocnych uchwał Walnego Zebrania Delegatów właściwej organizacji.

§ 3

1. Władzami KSPM są:

 1. Walne Zebranie Delegatów

 2. Rada Sekcji

 3. Komisja Rewizyjna

2. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Sekcji.

3. Delegaci wybierani za według następującego klucza, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 1/06 Rady Krajowej Sekcji Portów Morskiej NSZZ „Solidarność”:

a) od 50 do 200 członków - 1 delegat

b) od 201 do 400 członków - 2 delegatów

c) od 401 do 600 członków - 3 delegatów

d) od 601 do 800 członków - 4 delegatów

i dalej na każde rozpoczęte 200 członków 1 delegat.
 

§ 4

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów KSPM należy:

 1. uchwalenie regulaminu Sekcji

 2. uchwalenie liczby członków Rady Sekcji

 3. wybory Przewodniczącego Sekcji

 4. wybory Rady Sekcji

 5. wybory Komisji Rewizyjnej

 6. podejmowanie uchwał zgodnych z celem działalności Sekcji

 7. ocena i kontrola działalności Rady Sekcji oraz zatwierdzenie planu jej pracy.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad 50% delegatów.

§ 5

Rada Sekcji zwołuje Walne Zebranie Delegatów co najmniej raz na 12 miesięcy.
 

§ 6

Radę Sekcji zwołuje:

 1. Przewodniczący Rady Sekcji w zależności od potrzeb

 2. Co najmniej 2 członków Rady Sekcji.

§ 7


Do uprawnień Rady Sekcji należy:

 1. Wstępne opiniowanie wszystkich aktów prawnych dotyczących pracowników zatrudnionych w Portach Morskich.

 2. Podejmowanie uchwał i przygotowywanie wewnętrznych regulaminów w formie projektów dotyczących działalności Sekcji.