foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

IMG 20190131 WA0002 130 stycznia 2019 r. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przy ul. Prostej 30 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). W spotkaniu udział wzięli: Sabine Trier - Zastępca Sekretarza Generalnego ETF, Michaela Nemeckova - Asystent ds. Transportu Kolejowego i Miejskiego Transportu Publicznego, Bogdan Kubiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Henryk Grymel - Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" oraz Wiesław Pełka - Zastępca Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność".
Strony prowadziły dyskusję w temacie problemów kolei europejskich i kolei polskich, wynikających z wprowadzenia IV pakietu kolejowego, a w szczególności dotyczących liberalizacji międzynarodowych przewozów pasażerskich i modelu regionalnego transportu publicznego.
Podniesiono również kwestie dumpingu socjalnego oraz czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Obydwie strony zgodnie stwierdziły, iż dla zachowania bezpieczeństwa sprawa czasu pracy wspomnianych wyżej pracowników powinna zostać uregulowana w prawodawstwie europejskim.

Uczestnicy spotkania wskazali również potrzebę wprowadzenia, we wszystkich krajach europejskich, sektorowego układu zbiorowego pracy, który obowiązywałby obligatoryjnie wszystkich przewoźników działających na terenie danego kraju.

Kolejne spotkanie, z inicjatywy Sekretarza Generalnego ETF - Eduardo Chagas, odbędzie się 5 lutego 2019 r. w Gdyni.

Stanowisko Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność”

nr 1/XI/12/2018 z dnia 07.12.2018 roku

w sprawie OM NSZZ „Solidarność” Gdynia Container Terminal S.A.

Rada Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zebrana na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2018 roku:

  1. Przypomina, że KSMMiR NSZZ „S” opowiada się za „obroną demokracji i wolności” i w pełni podpisuje się pod celami i ideałami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
  2. Potwierdza, że Konwencje MOP podtrzymują prawa związkowe szczególnie Konwencja 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych oraz konwencja 98 dotycząca stosowania prawa organizowania się i rokowań zbiorowych – ratyfikowanych przez Polskę.
  3. Poświadcza, ponadto, że prawa związków zawodowych chronione są w międzynarodowych i regionalnych instrumentach, w tym przez Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Socjalnych i Kulturalnych, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych i Europejską Konwencję Praw Człowieka.
  4. Przekonana jest, że prawa związków zawodowych i prawa człowieka przewidziane w Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka i ich przestrzeganie, stanowią podstawowy warunek demokracji.
  5. Odnotowuje z głębokim niepokojem, poważne naruszenia praw związkowych w Gdynia Container Terminal S.A. (Hutchison Ports Gdynia):

Czytaj więcej...

 
Zdaniem przedstawicieli Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" Trójstronny Zespół Branżowy ds. Transportu Drogowego nie funkcjonuje ze względu na brak woli do prowadzenia dialogu z pracownikami branży. Przedstawiciele Sekcji rozmawiali wczoraj o tym problemie z szefostwem Związku.

Wczoraj odbyło się spotkanie przedstawicieli KSTD Solidarności Tadeusza Kucharskiego i Gerarda Skrońskiego z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą i Bogdanem Kubiakiem, zastępcą przewodniczącego. W spotkaniu udział wzięli również eksperci KK.

Wśród poruszonych tematów szczególne znaczenie miał brak dialogu społecznego w branży. Przedstawiciele Sekcji podkreślali, że rząd oraz pracodawcy działający w sektorze transportu drogowego prowadzą rozmowy z pominięciem strony związkowej.  

Podczas spotkania mówiono również o zasadach wynagradzania kierowców, w tym o problemie zastępowania płacy zasadniczej ryczałtami i dietami przysługującymi pracownikom przebywającym w delegacji służbowej. Przedstawiciele Sekcji wskazywali na fakt, że nie są oskładkowane, co rzutuje na poziom przyszłych emerytur, które są na minimalnym poziomie. Mówiono również o potrzebie organizowania pracowników w branży. Podczas spotkania ustalono kroki, jakie będą podejmowane w najbliższym czasie przez Przewodniczącego Komisji Krajowej, członków Sekcji oraz ekspertów.

msz/ml/k
Fot. M. Lewandowski
Źródło: https://www.tysol.pl/a25990-Rzad-z-pracodawcami-pomija-strone-zwiazkowa

 

Logo

 W dniu 16 października 2018 r. o godz. 12.00 w Warszawie ul. Batorego 3/5 przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się pikieta stacjonarna organizowana przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy udziale Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz znacząca część środowiska kolejarskiego nie może bezczynnie czekać na tragiczne wydarzenia, które w brutalny sposób obnażą niedoskonałości obecnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na obszarze kolejowym.

Stanowczo nie godzimy na dalsze marnotrawienie środków publicznych, wydatkowanych na utrzymywanie prywatnych firm ochrony, które nie posiadają jakichkolwiek uprawnień do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa. Na czele tych firm niejednokrotnie stoją osoby wywodzące się z poprzedniego układu, dbające wyłącznie o swoje partykularne interesy. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt, który podporządkowuje formację bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Jest to rozwiązanie najlepsze, nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa obszarów kolejowych i wszystkich osób korzystających z usług kolei, ale również bezpieczeństwa publicznego.

Czytaj więcej...