foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

We wszystkich regionach odbyły się odwiedziny i spotkania z posłami i senatorami Zjednoczonej Prawicy w ramach akcji informacyjnej sztabu protestacyjno-strajkowego NSZZ „Solidarność”. Z większością parlamentarzystów udało się spotkać. Przekazano im stanowisko Związku z postulatami.

Niestety w większości przypadków mogliśmy jedynie usłyszeć, że oni jako posłowie, senatorowie nic nie mogą i sugerowali spotkanie z władzami ZP. Niemniej parlamentarzyści zdeklarowali, że przekażą postulaty rządowi i władzom poszczególnych partii wchodzących w skład ZP.

Przypominamy, że głównymi postulatami Solidarności są: wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, podwyżki w państwowej sferze budżetowej na poziomie nie mniejszym niż podwyżki w służbach mundurowych,  podniesienia kwoty wolnej od podatku i całkowitego odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego. (pełna lista postulatów tutaj>>>)

Sztab oceniając efekty akcji zdecydował o uruchomieniu kolejnych działań. W pierwszej kolejności będą akcje we wszystkich regionach. Sztab powołał również grupę roboczą do opracowania kolejnych. O terminach i szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Niezależnie od powyższego, Solidarność deklaruje otwartość na dialog.

ml

Źródło:
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18376-sztab-zdecydowal-o-kolejnych-akcjach-solidarnosci

 

IMG 20190131 WA0002 130 stycznia 2019 r. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przy ul. Prostej 30 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). W spotkaniu udział wzięli: Sabine Trier - Zastępca Sekretarza Generalnego ETF, Michaela Nemeckova - Asystent ds. Transportu Kolejowego i Miejskiego Transportu Publicznego, Bogdan Kubiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Henryk Grymel - Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" oraz Wiesław Pełka - Zastępca Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność".
Strony prowadziły dyskusję w temacie problemów kolei europejskich i kolei polskich, wynikających z wprowadzenia IV pakietu kolejowego, a w szczególności dotyczących liberalizacji międzynarodowych przewozów pasażerskich i modelu regionalnego transportu publicznego.
Podniesiono również kwestie dumpingu socjalnego oraz czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Obydwie strony zgodnie stwierdziły, iż dla zachowania bezpieczeństwa sprawa czasu pracy wspomnianych wyżej pracowników powinna zostać uregulowana w prawodawstwie europejskim.

Uczestnicy spotkania wskazali również potrzebę wprowadzenia, we wszystkich krajach europejskich, sektorowego układu zbiorowego pracy, który obowiązywałby obligatoryjnie wszystkich przewoźników działających na terenie danego kraju.

Kolejne spotkanie, z inicjatywy Sekretarza Generalnego ETF - Eduardo Chagas, odbędzie się 5 lutego 2019 r. w Gdyni.

Stanowisko Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność”

nr 1/XI/12/2018 z dnia 07.12.2018 roku

w sprawie OM NSZZ „Solidarność” Gdynia Container Terminal S.A.

Rada Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zebrana na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2018 roku:

  1. Przypomina, że KSMMiR NSZZ „S” opowiada się za „obroną demokracji i wolności” i w pełni podpisuje się pod celami i ideałami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
  2. Potwierdza, że Konwencje MOP podtrzymują prawa związkowe szczególnie Konwencja 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych oraz konwencja 98 dotycząca stosowania prawa organizowania się i rokowań zbiorowych – ratyfikowanych przez Polskę.
  3. Poświadcza, ponadto, że prawa związków zawodowych chronione są w międzynarodowych i regionalnych instrumentach, w tym przez Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Socjalnych i Kulturalnych, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych i Europejską Konwencję Praw Człowieka.
  4. Przekonana jest, że prawa związków zawodowych i prawa człowieka przewidziane w Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka i ich przestrzeganie, stanowią podstawowy warunek demokracji.
  5. Odnotowuje z głębokim niepokojem, poważne naruszenia praw związkowych w Gdynia Container Terminal S.A. (Hutchison Ports Gdynia):

Czytaj więcej...

 
Zdaniem przedstawicieli Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" Trójstronny Zespół Branżowy ds. Transportu Drogowego nie funkcjonuje ze względu na brak woli do prowadzenia dialogu z pracownikami branży. Przedstawiciele Sekcji rozmawiali wczoraj o tym problemie z szefostwem Związku.

Wczoraj odbyło się spotkanie przedstawicieli KSTD Solidarności Tadeusza Kucharskiego i Gerarda Skrońskiego z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą i Bogdanem Kubiakiem, zastępcą przewodniczącego. W spotkaniu udział wzięli również eksperci KK.

Wśród poruszonych tematów szczególne znaczenie miał brak dialogu społecznego w branży. Przedstawiciele Sekcji podkreślali, że rząd oraz pracodawcy działający w sektorze transportu drogowego prowadzą rozmowy z pominięciem strony związkowej.  

Podczas spotkania mówiono również o zasadach wynagradzania kierowców, w tym o problemie zastępowania płacy zasadniczej ryczałtami i dietami przysługującymi pracownikom przebywającym w delegacji służbowej. Przedstawiciele Sekcji wskazywali na fakt, że nie są oskładkowane, co rzutuje na poziom przyszłych emerytur, które są na minimalnym poziomie. Mówiono również o potrzebie organizowania pracowników w branży. Podczas spotkania ustalono kroki, jakie będą podejmowane w najbliższym czasie przez Przewodniczącego Komisji Krajowej, członków Sekcji oraz ekspertów.

msz/ml/k
Fot. M. Lewandowski
Źródło: https://www.tysol.pl/a25990-Rzad-z-pracodawcami-pomija-strone-zwiazkowa