foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

DSCN3348 Kopiowanie17 maja 2017 o godzinie 10.00 rozpoczęła się symboliczna pikieta europejskich związków zawodowych ETF pod siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (główna odbyła się 26.04.2017r. w Brukseli).

Pikieta miała za zadanie przekonać Europosłów, że racje związków zawodowych mają na celu nie tylko ochronę pracowników transportu ale również strzec bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego w Europie. Obnażyliśmy intencje Komisji Europejskiej, które miały umożliwić przedsiębiorcom zwiększenie elastyczności w zakresie czasu prowadzenia pojazdów i ograniczenie czasu odpoczynku kierowców oraz wykluczające zasadę „równej płacy za tą samą pracę”.

Związkowcy afiliowani w ETF z Francji, Belgii, Polski, Rumunii, Holandii, Hiszpanii i Szwecji przy wsparciu miejscowych oddziałów związków z FGTE, CFDT, CFTC i FO przybyli do swoich narodowych przedstawicieli w celu przeprowadzenia rozmowy i przekonania do swoich argumentów na parę godzin przed debatą na temat rezolucji dotyczącej transportu drogowego zawierającej niekorzystne rozwiązania dla kierowców zawodowych.

O godzinie 11.30 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem bardzo wielu przedstawicieli mediów (prasy i telewizji) z różnych krajów. W konferencji wzięli udział również Deputowani z PE. Przedstawiciele KSTD NSZZ „Solidarność” przeprowadzili rozmowy
kilkunastoma Europosłami nie tylko z Polski w tym z Wiceprzewodniczącymi Parlamentu Europejskiego Ryszardem Czarneckim i Bogusławem Liberadzkim oraz Europosłami z PIS Kosmą Złotowskim członkiem Komisji Transportu i Turystyki i Zbigniewem Kuźmiukiem.

Czytaj więcej...

KSTD126 kwietnia w godzinach przedpołudniowych (10:00 do 12:00) na placu Schumana, przed gmachem Komisji Europejskiej ETF zorganizowała pikietę w imieniu europejskich kierowców ciężarówek, kierowców autobusów i autokarów. Uczestnicy z 10 krajów europejskich (Francji, Belgii, Holandii, Polski, Austrii, Bułgarii, Finlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Niemiec) przybyło by wykrzyczeć " nie!" do Komisji Europejskiej przygotowującej „Pakiet Drogowy” przewidujący skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku i wydłużenie godzin jazdy kierowcom zawodowym, zaprotestować przeciwko dyskryminacji płacowej ze względu na narodowość, powiedzieć " nie!" legalizacji dumpingu społecznego w sektorze transportu drogowego w Europie. Tworzenia przepisów, w których bezpieczeństwo transportu, bezpieczeństwo NAS wszystkich schodzi na plan dalszy jest nie do zaakceptowania.

Koledzy ze związku FNV z Holandii przygotowali happening z udziałem ciężarówki udekorowanej na wzór czasu postoju i odpoczynku jako przestrzeni życia i pracy kierowców zawodowych spędzających wiele dni, tygodni czy miesięcy z dala od domu i rodziny.
Nasza Europa to Europa równych szans, przyjazna, sprawiedliwa i dbająca nie tylko o rozwój, przywileje i płynące z tego tytułu korzyści dla pracodawców i firm transportowych ale przede wszystkim dbająca o prawa i uczciwe traktowanie pracowników bez względu na narodowość.

ETF domaga się od Komisji Europejskiej prowadzenia takiej polityki transportowej, która nie będzie ukierunkowana wyłącznie na korzyści dla firm transportowych ale również będzie zdecydowanie działać przeciwko wykorzystywaniu kierowców zawodowych jako taniej siły roboczej. Tworzone przepisy powinny działać na korzyść transportu, poprawę warunków pracy i płacy ale dla wszystkich uczestników w całym łańcuchu wykonywanych operacji transportowych.

ETF domaga się od Komisji Europejskiej niezwłocznych działań ukierunkowanych na bardziej zdecydowaną koordynację i współpracę między państwami UE w celu lepszego egzekwowania obowiązujących przepisów oraz dokonywanie bardziej rygorystycznych kontroli i w żadnym przypadku zmiękczania istniejących systemów w kwestii delegowania lub odpoczynku kierowców zawodowych.

Więcej na https://www.facebook.com/KrajowySekretariatTransportowcow/

 

Publikacja1

Jak co roku, 28 kwietnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zwany inaczej Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy (lub czasem jako Dzień Pamięci o Pracownikach/ Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy).

Tematem wiodącym w 2017 roku, określonym przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), jest: LEPSZE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH BHP.

Temat ten dotyczy potrzeby optymalizacji systemu rejestracji, analizy i wykorzystania informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych.

Z kolei Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) uznała, że w 2017 roku uwagę pracowników powinien przyciągnąć temat: NIEBEZPIECZNE I NIEUCZCIWE – DYSKRYMINACJA W PRACY DOTYKA NAS WSZYSTKICH.

W ten sposób związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność” kierują uwagę na zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na zagrożenia w miejscu pracy m. in. z powodu płci, pochodzenia, klasy i orientacji seksualnej.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) dołączyła hasło: LICZY SIĘ ZDROWIE I BEZPIECZENSTWO KAŻDEGO!

Co roku MOP opracowuje różnorodne materiały związane z tematyką Dnia proponowaną przez tę organizację. W tym roku przygotowano strony internetowe Dnia pod adresem www.ilo.org/safeday, na których zamieszczono informacje o tegorocznej tematyce Dnia, plakat Dnia oraz teksty informacyjne wraz z odnośnikami do tekstów źródłowych, baz danych i przepisów prawnych.

Informacje w języku polskim, polskojęzyczny plakat i przetłumaczone wybrane teksty informacyjne MOP można znaleźć w portalu CIOP-PIB w witrynie Polskiego Krajowego Centrum Informacji o BHP (CIS): www.ciop.pl/28kwietnia

Na spotkaniu w Warszawie Europejska Federacja Transportowców (ETF) wezwała instytucje unijne do przyjęcia rozwiązań, które poprawią sytuację pracowników transportu drogowego.
W „Deklaracji Warszawskiej” podpisanej 5 kwietnia przez organizacje z kilkunastu krajów europejskich, w tym przez Krajową Sekcję Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”, ETF ostrzega przed przyjęciem, w ramach przygotowywanej przez Komisję Europejską tzw. Inicjatywy Drogowej, rozwiązań legislacyjnych, które przyczyniać się będą do dumpingu socjalnego, nieuczciwej konkurencji oraz drastycznego ograniczenia standardów wypoczynku kierowców międzynarodowego transportu drogowego, mogącego skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa na unijnych drogach.

-Jeżeli ta wersja Inicjatywy Drogowej, którą Komisja Europejska przedstawiła związkowcom, zostanie rzeczywiście przyjęta oznacza to krok wstecz, jeżeli chodzi o standardy socjalne – mówi Sławomir Adamczyk, szef Działu Branżowo-Konsultacyjnego KK. -Na dodatek potwierdza to nasze obawy, że instytucje unijne kompletnie nie radzą sobie z wyzwaniem, jakim jest zapewnienie niedyskryminowania wysoce mobilnych pracowników, bo skutkiem może być np. czasowe ograniczenie prawa polskich kierowców do minimalnego wynagrodzenia kraju, w którym będą wykonywać usługi – dodaje.

Czytaj więcej...

KSTDRada  Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Belgijskim związkiem ACV – CSC Transcom zorganizowała dwudniowe spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia o szeroko rozumianej współpracy i wzajemnej pomocy związkowej dla Naszych członków. Współpraca ma obejmować swoim zakresem obszar na szczeblu międzynarodowym przy wzajemnym wspieraniu się nad projektami unijnych aktów wykonawczych (rozporządzenia i dyrektywy UE) dotyczących sektora transportu drogowego. Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy dotyczące pracy i życia kierowców zawodowych w kontekście płacy minimalnej, osłony socjalnej, wypoczynków itp. oraz
w kwestii toczącej się obecnie dyskusji o pracownikach delegowanych.

Pierwszy dzień poświeciliśmy całkowicie na omówienie spraw związkowych, dolegliwości występujących w poszczególnych obszarach i stworzenia katalogu spraw do wzajemnego wspierania się oraz kolejności rozpatrywania zgłoszonych spraw pod względem ciężaru i wagi problemu. Po zakończeniu dyskusji i omówieniu najważniejszych problemów z jakimi borykają się związkowcy na własnym podwórku i przeświadczeniu o potrzebie wzajemnej pomocy podpisaliśmy dokument o współpracy – porozumienie.

Czytaj więcej...